Στόχοι


Το COMELA ξεκίνησε με κίνητρο την αντιμετώπιση μιας πληθώρας ανησυχιών σχετικά με τη γλώσσα και τον πολιτισμό στις και για τις περιοχές της Μεσογείου. Ειδικότερα, τα κίνητρα για τη διοργάνωση του COMELA είναι τα εξής:

 • Το πεδίο της Γλωσσολογικής Ανθρωπολογίας, δηλαδή η μελέτη των τρόπων με τους οποίους η γλώσσα αναπαριστά μια ένταση μεταξύ του ατόμου και της κοινωνίας, και η μελέτη της γλώσσας για να την περιγραφή με νέους όρους των κοινωνικών και πολιτισμικών μοντέλων και πρακτικών, στις περιοχές της Μεσογείου και της Ευρώπης και σχετικά με αυτές, απαιτεί πολλή δουλειά και είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο σε σχέση με τις περιοχές αυτές.
 • Εντοπίζονται σημαντικά κενά στη μελέτη της Γλωσσολογίας και της Ανθρωπολογίας σχετικά με τις περιοχές της Μεσογείου και της Ευρώπης, τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά με τη διευκόλυνση της σύστασης ενός δικτύου Γλωσσολογικής Ανθρωπολογίας και Γλωσσολογικών Ανθρωπολόγων διαμέσου μιας γενικής οργάνωσης όπως είναι η COMELA.
 • Η μεθοδολογική πρακτική στη Γλωσσολογική Ανθρωπολογία πρέπει να συμμορφώνεται σε ηθικό επίπεδο και η ηθική πρακτική πρέπει να υλοποιείται με την εφαρμογή της μεθοδολογίας και της μεθόδου.
 • Δεν έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι του παρόντος συνέδρια και διασκέψεις που να εμπνέουν προοδευτική, ακέραιη μεθοδολογικά και ηθικά αλλά και επιχειρηματική επιστημολογικά εργασία και σκέψη στη Γλωσσολογική Ανθρωπολογία, στις και για τις περιοχές της Μεσογείου και της Ευρώπης.
 • Είναι αναγκαίο να ανοίξουν σημαίνοντες επικοινωνιακοί δίαυλοι για τον διαμοιρασμό των αντιλήψεων της Γλωσσολογικής Ανθρωπολογίας, μεταξύ των ακαδημαϊκών της Μεσογείου και της Ευρώπης, των φοιτητών και των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, καθώς και των άλλων. Μέχρι στιγμής, αυτό έχει σταθεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη της ευρυμάθειας της Γλωσσολογικής Ανθρωπολογίας στην και για τη Μεσόγειο και την Ευρώπη. Κατά συνέπεια, το μείζονος σημασίας έργο μερικών ερευνητών κατεστάθη επίπονο και αυτό το πρωτοποριακό έργο απαιτεί μεγαλύτερους διαύλους έκθεσης και λεπτομερούς ελέγχου.
 • Απαιτεί αναγνώριση η πρόοδος των οργανώσεων που υπήρξαν οι ακρογωνιαίοι λίθοι της Γλωσσικής Ανθρωπολογίας, ιδιαζόντος εκείνων στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία, τόσο εντός όσο και εκτός του ακαδημαϊκού χώρου, οι οποίες έχουν μέχρι στιγμής δημιουργήσει σημαντικό πεδίο έρευνας για τη μελέτη και ανάπτυξη της Μεσογειακής και Ευρωπαϊκής Γλωσσικής Ανθρωπολογίας, διαμέσου δημοσιεύσεων και διαλέξεων. Χωρίς τις πρωτοποριακές προσπάθειες αυτών των οργανώσεων, τμημάτων, δημοσιευμάτων και διαλέξεων, καθώς και των ανθρώπων του χώρου αυτού, η μελέτη της Γλωσσολογικής Ανθρωπολογίας δεν θα είχε αναπτυχθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο.
 • Πολλά κοινωνικά, πολιτισμικά και γλωσσολογικά σωματεία στις περιοχές της Μεσογείου και της Ευρώπης παραμένουν στο παρασκήνιο και μόνο μέσω της κλιμακούμενα αυξανόμενης αλληλεπίδρασης μεταξύ των ιδιαίτερα εξοικειωμένων με αυτούς τους πολιτισμούς και γλώσσες και των λιγότερο εξειδικευμένων, με εμπειρογνωμοσύνη μπορεί να επιτευχθεί μια ολοένα και πιο αποτελεσματική Γλωσσολογική Ανθρωπολογία.
 • Είναι μείζονος σημασίας η δημιουργία χώρων αλληλεπίδρασης για αυτούς που εμπλέκονται στις κοινωνίες και τους γλωσσολόγους των περιοχών της Μεσογείου και της Ευρώπης, καθώς και αυτούς που επιχειρούν την εθνογράφηση των περιοχών αυτών.
 • Σημαντικά, ένας μεγάλος πληθυσμός εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας στα ιδρύματα της Μεσογείου και της Ευρώπης απαιτεί καθοδήγηση στο πλαίσιο της μελέτης της Γλωσσολογικής Ανθρωπολογίας, και η πρόσβαση σε εμπειρογνώμονες έχει παρεμποδιστεί. Ομοίως, εμπειρογνώμονες αυτού του τομέα έχουν, κατά καιρούς, περιορίσει την πρόσβαση σε αυτούς τους πληθυσμούς.
 • Οι αλληλεπιδράσεις και οι συνεργασίες μεταξύ των γλωσσολογικών και πολιτιστικών κοινοτήτων στη Μεσόγειο και την Ευρώπη, οι οποίες μπορούν να προσφέρουν τεράστιους εθνογραφικούς πόρους, με τους εμπειρογνώμονες σε άλλες τοποθεσίες διεθνώς, μπορούν να αποδειχθούν εξαιρετικά καρποφόρες. Ομοίως, το ίδιο ισχύει για τους ερευνητές και τους θεωρητικούς στη Μεσόγειο και την Ευρώπη που προτίθενται να διεξάγουν έρευνα στον τομέα της Γλωσσολογικής Ανθρωπολογίας κάπου αλλού.
 • Οργανισμοί και φορείς όπως η Αμερικανική Ανθρωπολογική Ένωση, η Εταιρεία Γλωσσολογικής Ανθρωπολογίας, το Περιοδικό Γλωσσολογικής Ανθρωπολογίας, η Ετήσια Επισκόπηση Ανθρωπολογίας και το Περιοδικό Ανθρωπολογικής Θεωρίας, έχουν ανοίξει ένα μείζονος σημασίας ακαδημαϊκό και κοινωνιογλωσσικό πεδίο, και δημιουργώντας, προεκτείνοντας και διατηρώντας την υποτροφία Γλωσσολογικής Ανθρωπολογίας στη Μεσόγειο και την Ευρώπη ή σχετικά με αυτή, οι οργανισμοί αυτοί συνεισφέρουν όλο και περισσότερο σε μια ευρύτερη διεθνή κλίμακα, μέσα από το διαμοιρασμό της γνώσης τους, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνουν μεγάλη ανταπόκριση από ένα ευρύτερο διεθνές δίκτυο. Ενθαρρύνoντας τους οργανισμούς και τους συνεργάτες τους σε περιοχές της Μεσογείου και της Ευρώπης να ασχοληθούν με τη Γλωσσολογική Ανθρωπολογία, οι κοινότητες αυτές μπορούν στη συνέχεια να έχουν καλύτερη πρόσβαση και να συμβάλλουν με τη σειρά τους στα δίκτυα, τα οποία έχουν ενισχύσει οι άνωθεν φορείς και οργανώσεις. Το COMELA στοχεύει έτσι στην προσπάθεια γεφύρωσης αυτών των μειζόνων φορέων Γλωσσολογικής Ανθρωπολογίας με άλλες περιοχές.